Ledningsrenovering - Desmervej, Vibæklund og Grævlingevej

Kloaksystemet på Desmervej, Vibæklund og Grævlingevej ved Vibæk Strand renoveres.

Se planen her: 

 

Arbejderne omfatter renovering af pumpestation på Desmervej og renovering af ledninger. De fleste ledningsstrækninger renoveres med en opgravningsfri metode. Udvalgte steder er opgravning dog nødvendigt, og på disse strækninger er det også nødvendigt at tilslutte stikledninger ved opgravning. Stikledninger forløber fra skelbrønd på privat areal til hovedledning/brønd i vejen.

Enkelte steder sker opgravning af hovedledning på privat areal, og for de steder er berørte grundejere kontaktet.

Vi har i løbet af april og maj foretaget fotografering af de eventuelle eksisterende revner og skader på ejendomme nær anlægsarbejdet.

Tidsplan:

Opgravnings-fri renovering: Er udført.

Renovering af ledninger og pumpestation: De sidste tilladelser mangler pt. Gravearbejdet igangsættes, når de foreligger. Gravearbejde forventes udført i juni måned, og efter en pause i juli måned, forventes gravearbejder genoptaget i august, september og oktober.

Afvikling af trafik

Renoveringsarbejdet med ledninger og pumpestation vil betyde gravearbejde i spredte steder i hhv. Desmervej, Vibæklund og Grævlingevej. Der må i anlægsperioden forventes en del trafikale gener. Kørende adgang til den enkelte ejendom kan blive afbrudt i en kortere periode. Der vil dog til stadighed blive opretholdt gående adgang til de enkelte ejendomme. Der vil blive orienteret nærmere herom, når yderligere information foreligger.  

Projektleder:
Iben Christensen Kaagh
Telefon: 87581944
Geolocation