Vandtryk

Ifølge AquaDjurs regulativ skal vandforsyningen til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk der gør almindeligt vandforbrug muligt. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme (jf. punkt 6.1 i regulativet). 

Vandforsyningen er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Etablering og vedligeholdelse at dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren (jf. punkt 8.2.1 i regulativet).

AquaDjurs tilstræber til enhver tid at levere vand med et tryk, så alle forbrugere ved et normalt vandforbrug, har minimum 20 mVs ved skel til deres ejendom. Et tryk på minimum 20 mVs vil erfaringsmæssigt sikre tilfredsstillende forsyningsforhold ved normalt vandforbrug.

AquaDjurs ejer stikledningen indtil skel, herfra er vandinstallationen ejerens ejendom. Det er således ejeren, som skal vedligeholde jordledningen og vandinstallationer på egen grund (jf. punkt 8.1.1 i regulativet).

Hvis vandtrykket er lavt i husvandinstallationen kan det skyldes, at vandrørene er tilstoppet og skal udskiftes.

Kan du dokumentere, at vandtrykket er lavere end 20 mVs ved matrikuleret skel til din ejendom, så kontakt AquaDjurs så vil vi vurdere trykforholdene.