Rønde kloakseparering

Kloakarbejder i Rønde - se opdateringer længere nede på siden

Syddjurs Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i Rønde.

Separering af kloaksystemet betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør. Regnvandet ledes således via det nye regnvandssystem til de nærliggende vandløb, og spildevandet ledes som før til renseanlægget på Strandvejen 6A.

Beslutningen betyder også, at kloaksystemet på de ejendomme hvor regnvand og spildevand løber i samme rør skal separeres, således at regnvand og spildevand fremover løber i hvert sit rør.

Ejendomme og vejstrækninger, som er berørt af kloaksepareringen (markeret grøn), fremgår af nedenstående oversigtstegning. Ejendomme som ligger udenfor det grønne område ligger i områder hvor kloakken allerede er separeret, og disse ejendomme er ikke berørt af separeringsprojektet.

Billede
Rønde separering etape opdeling
Kort: Oversigtstegning over Rønde by hvor projektområdet er farvet grøn (området hvor kloakken skal separeres)

Oversigtstegning over projektområdet kan hentes her: 

 

Når kloakken separeres må regnvandet ikke blive ledt direkte til vandløbene, men skal ledes gennem et regnvandsbassin før udledning. Herved vil regnvandet blive renset og forsinket før det ledes ud i vandløbet. Dette betyder at AquaDjurs A/S vil anlægge nye regnvandssøer ved Rønde. AquaDjurs A/S er ved at undersøge hvor disse regnvandssøer placeres bedst.

Hvorfor skal kloaksystemet separeres:
Hovedformålet med at separere kloaksystemet i Rønde er, at få stoppet udledning af urenset spildevand til vandløbene og til vigen. Det er nemlig sådan, at når det regner meget har kloakrør som leder både regnvand og spildevand ikke plads til de store mængder vand, og regnvand blandet med spildevand ledes urenset direkte til vandløbene og til vigen. Der er i dag i kloaksystemet fem steder hvor denne udledning foretages. Disse udledninger kan nedlægges i takt med at kloakken separeres.

Når kloakken separeres vil den samtidigt blive opdimensioneret til nyeste standard for fremtidens forventede øgede regnmængder. Derudover har Syddjurs Kommune mulighed for at indbygge klimatilpasningstiltag i projektområdet.

Entreprenør:
Anlægsarbejdet for etape 5 vil blive udbudt i 2024.

Afvikling af trafik:
Entreprenøren der skal udføre anlægsarbejdet skal udarbejde en afspærringsplan og omkørselsplan som skal godkendes af Syddjurs Kommune. For beboere og handlende i området må der, mens arbejdet pågår, forventes en del gener.

Hvad betyder dette for mig:

  • Etableringen af de nye spildevandsledninger og regnvandsledninger vil for det første betyde, at der over en årrække vil være meget gravearbejde gennem byen.
  • Ejer du en ejendom indenfor projektområdet hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, skal du have en autoriseret kloakmester til at ændre kloakken inde på din ejendom. Udgiften for ændring af kloakken inde på din ejendom skal du selv stå for. Vi kan anbefale at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et overslag over dine udgifter.
  • Når separatkloakeringen af den offentlige kloak er gennemført, har AquaDjurs A/S ført to kloakstik med tilhørende skelbrønd til henholdsvis regnvand og spildevand ind til din ejendom. Du vil pr. brev blive kontaktet af AquaDjurs A/S med hensyn til den bedste placering af stik og skelbrønde.
  • Først når AquaDjurs A/S har gjort de to nye skelbrønde til din ejendom klar til brug, vil du blive anmodet om at separere kloakken inde på din ejendom samt at tilslutte ejendommens regnvand og eventuelle omfangsdræn til den nye regnvandsskelbrønd og spildevand til den nye spildevandsskelbrønd. Syddjurs Kommune sætter normalt en tidsfrist på 3-6 måneder for dette.

Tætte kloakker kan medføre, at grundvandsspejlet stiger:
Gamle kloakrør er ofte ikke 100 % tætte, og derfor kan grundvandet sive ind i rørene. Kloakrør kan derfor have en drænende effekt i et område, selvom det selvfølgelig ikke er hensigten. De nye kloakledninger, som vi lægger i vejen, vil derimod være fuldstændig tætte. Der vil således ikke kunne strømme grundvand ind i vores ledninger fremover. Dette kan potentielt betyde, at grundvandsspejlet i området vil stige. Det er derfor vigtigt, at alle bygninger har gode og funktionsdygtige omfangsdræn, så man kan sikre sig imod grundvandsskader.

Vi har ikke kendskab til, hvor meget grundvand der evt. er trængt ind i de gamle kloakrør og dermed heller ikke kendskab til, om det vil have konsekvenser for grundvandsstanden i området. Vi orienterer blot om dette forhold, da det ikke er AquaDjurs A/S' opgave at dræne jorden i området for højt grundvandsspejl.

Risiko ved opgravning:
Vi gør opmærksom på, at udgravninger kan medføre skader på nærtliggende og for dårligt funderede ejendomme. I henhold til Byggelovens § 12 skal vi gøre opmærksom på dette forhold.

Entreprenøren vil forud for igangsætning af anlægsarbejdet foretage fotografering af de eventuelle eksisterende revner og skader på ejendomme. Er du vidende om, at der er revner eller sætningsskader på jeres ejendom, vil vi gerne have besked inden anlægsarbejdet igangsættes. Husene fotograferes udefra og eventuelt indefra. For eventuel fotografering på bagsiden af bygninger kan det være nødvendigt at komme ind på din ejendom. Ønsker i ikke, at vi kommer ind på din ejendom for at foretage fotografering, vil vi meget gerne høre fra jer. Forud for fotograferingen vil entreprenøren, hvis i er hjemme, selvfølgelig kontakte jer.

Såfremt der er personer, der bor til leje i jeres ejendom, vil vi bede jer om at orientere dem om fotograferingen.

Artikler om projektet
Link til artikler i Aarhus Stiftstidende:

Forældede kloakker i i Rønde skal moderniseres
Kloak-projekt i Rønde giver husejere en uventet regning

Tidsplan:
Anlægsarbejdet er planlagt afviklet i perioden 2017 til 2024, og er opdelt i fem etaper. Etaper 1 - 4 er afsluttet. Etape 5 forventes opstartet i 2024.
 

Nyhedsbrev

Status for separatkloakering af Hovedgaden m.fl. i Rønde

Etape 5 omfatter ejendomme på Nattergalevej, Vinkelvej, Vibevej, Nørrevangsallé, Drosselvej, Solsortevej, Skolevej, Hovedgaden, Kr. Herskinds vej, Rønne Allé, Højskolevej, Ceresvej, Frederiks Allé, L. Jørgensens Alle og Grenåvej. Det berørte område fremgår af skitsen nedenfor.