Modtagelse af slam

Fornæs Renseanlæg modtager slam fra renseanlæg, septiktanke og samletanke m.m.

Anlægget modtager ikke kemikalie- og farligt affald samt andet affald, der ikke kan gå ind under ovenstående definition.

Afvandet slam modtages ikke.

Takster 2021
Behandling slam, fedt