Ejendomme tilsluttet offentlig kloak

 

Renseanlæg, pumpestationer, bassiner, bygværker og kloaksystemer frem til den enkelte grundgrænse drives af AquaDjurs A/S. Alle udgifter der er forbundet hermed betales af de indtægter der kommer ind i forbindelse med betaling af tilslutningsbidrag og bidrag til kloakforsyningen (vandafledningsbidrag).

Alle spørgsmål vedrørende det offentlig kloaksystem bedes rettet til AquaDjurs.

Kloaksystemer inde på den enkelte grund ejes og passes af grundejeren. Spørgsmål vedrørende kloaksystemet inde på den enkelte grund bedes rettet til Plan og Byg i Norddjurs Kommune.

Rendestensbrønde (dem med rist) og tilhørende stikledninger drives af Trafik og Miljø i Norddjurs Kommune og alle udgifter hermed betales via kommuneskatten.

 

Kloakstop
Rensning og vedligeholdelse af kloaksystemer inde på den enkelte grund påhviler grundejeren. AquaDjurs har driften af hovedkloakken i vejen frem til matrikulær skel. Det er meget sjældent, at det er den offentlige stikledning, der er stoppet.

 

Tilstoppede vejbrønde (dem med rist)

AquaDjurs kan desværre ikke hjælpe dig med de stoppede vejbrønde (ristene i vejen). Du kan evt. selv i første omgang undersøge, om det blot er blade der dækker selve risten og så fjerne disse.

Hvis du har en stoppet vejbrønd på offentlig kommunevej, kan du rette henvendelse til Norddjurs Kommune på Driftskontoret@norddjurs.dk. Du kan også ringe til kommunens hovednummer 89 59 10 00 og bede om omstilling til driftskontoret.

Hvis det drejer sig om en vejbrønd på en privat fællesvej, skal du selv forestå arbejdet eller selv rekvirere en privat kloakservice, hvis der ikke er en grundejerforening, eller vejlaug.

Du kan finde en oversigt over offentlige- og private/fællesveje på Norddjurs kommunes hjemmeside. Klik på Vej og trafik ude i venstre side af skærmen og klik på Vejstatus, så kommer alle vejene frem.