Vandspild vedrørende vandafledningsbidrag (spildevand)

Vandspild
Hold øje med vandforbruget


Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.
Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbidraget er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren. 
Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand, som ikke er løbet til kloak.
Vedrørende refusion af rent vand gælder andre regler (se nedenfor).

Sådan gør du

Ejeren sender en skriftlig ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug med dokumentation for:

1.  Hvor skaden er sket – evt. med foto, der viser brudplacering
2.  Hvor stor vandspildet er (angivet i ca. m3)
3.  Måleraflæsning efter reparation
4.  At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør. Vedlæg f.eks. kopi af faktura
5.  At vandet ikke er løbet i kloakken

Disse betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at vi kan behandle din ansøgning om refusion.
Ansøgningen vil blive behandlet snarest efter, at vi har modtaget dokumentation.
Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.
Ved refusion skelnes mellem synlige og ikke synlige installationer.
Ved synlige installationer ydes ingen refusion.
Der kan ikke opnås reduktion for vandspild på under 30 m3.


Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion: 
• Utæt toilet
• Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
• Ventiler i installationer, der ikke lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
• Slanger til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprunget
• Utæt sikkerhedsventil
• Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid
• Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
• Udendørs haner evt. med slange

Eksempler på usynlige installationer, hvor der kan søges om refusion: 
• Rør under gulve uden adgang
• Rør indmuret i gulve og vægge
• Rør i jord mellem bygninger

VANDSPILD VEDRØRENDE DRIKKEVAND

Modtager du drikkevand fra AquaDjurs kan du søge om at få eftergivet den statslige vandafgift og vandprisen, hvis der er opstået vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.


Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. 

•   Det skal være tale om en privat bolig
•   Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
•   Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Send en beskrivelse af skaden og gerne billeder af vandspildet og vedhæft kopi af faktura fra VVS-firmaet som har repareret ledningsbruddet.

Ansøgningen sendes til infomail med emne: vandspild og adresse 

Vi tager herefter stilling til om betingelserne for at få eftergivet vandspildet er opfyldt og gemmer din ansøgning som dokumentation til SKAT.

Vandspild kan undgås
Vandspild er et problem, som næsten helt kan undgås ved at følge simple procedurer.

Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid. 

Vandmåleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema.