Bestyrelsens arbejde

Det laver bestyrelsen
Bestyrelsen for AquaDjurs A/S består af to kunderepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt fem repræsentanter, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Se hvem, der sidder i den nuværende bestyrelse.

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabets planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. 

AquaDjurs har fokus på FN’s verdensmål og reduktion af CO2 udledning. Vi optimerer driften, implementerer ny teknologi og bidrager til at udvikle nye bæredygtige løsninger. Vi er en aktiv partner i klimatilpasning og bruger vores investeringer til også at udvikle kultur, miljø og landdistrikter. 

Du kan altså også få indflydelse på, hvordan vi inddrager borgerne i disse processer, og hvordan vi sammen med andre partnere skaber et bæredygtigt samfund, der kan modstå klimaforandringer.

Bestyrelsens væsentligste opgave er dog at holde øje med direktionens arbejde og selskabets økonomi.

Du kan læse alle bestyrelsesreferater fra de seneste to år på hjemmesiden.

Pligter og ansvar og rettigheder
AquaDjurs er underlagt selskabsloven, som du kan finde her.

Du har som kunderepræsentant samme ansvar, rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. lovens § 115. 

Alle skal varetage selskabets interesser. Ingen må varetage personlige interesser eller tilgodese leverandørers, kunders, kreditorers eller debitorers særinteresser i bestyrelsesarbejdet.

Alle bestyrelsesmedlemmer har desuden tavshedspligt samt strafferetligt og erstatningsretligt ansvar. Du kan altså som bestyrelsesmedlem blive holdt personligt erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører AquaDjurs eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt. AquaDjurs har dog tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Du kan læse mere om forpligtigelserne i Valgregulativ. 

Ethvert bestyrelsesmedlem har adgang til internt materiale, kan indkalde til møde, har stemmeret og ret til at få sin mening ført til referat. 

Bestyrelsen vedtager i øvrigt en forretningsorden i begyndelsen af bestyrelsesperioden. Du kan se den seneste Forretningsorden for Aquadjurs 13.5.2020.

Arbejdets omfang og honorar
Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5-6 årlige møder på i gennemsnit 3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Kunderepræsentanten honoreres på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.