Kloakering af Ring, Ø. Alling samt V. Alling

Kloakeringen i Ring og Auning og Ø. Alling er nu færdig. Entreprenøren VAM A/S er ved at lægge sidste hånd på kloakarbejdet i V. Alling.

Vester Alling

Der blev etableret et nyt kloaksystem til spildevand. Det eksisterende system genanvendes til regnvand. Spildevandet der før blev ledt til Alling Å vil fremover blive pumpet til Øster Alling og derfra til videre rensning på Randers Centralrenseanlæg, jf. kommunens spildevandsplan. 

Kloakering af Ring
Spildevandet ledes nu til en pumpestation, hvorfra det bliver pumpet til Auning og til videre rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Generel orientering om arbejdet
Der vil til alle ejendomme som kloakeres blive etableret en ny spildevandsskelbrønd som placeres ca. 1 meter inden for skel ved ejendommen. Udgifter til dette arbejde afholdes af AquaDjurs as som også ejer og vedligeholder stikledningen frem til skel.

Borgermøde
Der  er afholdt et borgermøde onsdag den 27. november 2013 på Auning Kro for alle berørte grundejere i Ring. 

Tilslutning til kloak og adskillelse af regn- og spildevand samt betaling af tilslutningsbidrag
Ejendomme, som i dag nedsiver deres spildevand via septiktank og nedsivningsanlæg (ikke er tilsluttet offentlig kloak), vil skulle betale et tilslutningsbidrag, når ejendommen tilsluttes. Ejendomme som allerede er tilsluttet en offentlig kloakledning, vil ikke blive pålagt at betale tilslutningsbidrag.
Når det nye spildevandssystem er færdigetableret, skal grundejerne tilslutte ejendommen til det nye kloaksystem. Forud for tilslutningen, skal husejeren derfor selv sørge for, at regnvand/overfladevand adskilles fra spildevandet. Der må ikke tilsluttes regnvand/overfladevand til det nye spildevandssystem. Regnvandet kan eventuelt afledes til det eksisterende kloaksystem eller alternativt nedsives lokalt i en regnvandsfaskine.
Eksisterende septiktanke og eventuelle køkkenbrønde skal før tilslutning til det offentlige kloaksystem fjernes eller ombygges til gennemløbsbrønde. Der vil blive fremsendt nærmere information om tilslutning og adskillelse af regn- og spildevand.

Spørgsmål
Henvendelser vedrørende kloakarbejdet kan rettes til følgende personer:
AquaDjurs A/S, Poul Rasmussen på tlf. 24 88 97 27.
AquaDjurs A/S’ rådgiver EnviDan, Stefan B. Keller på tlf.: 87 22 55 62 eller
pr. mail sbk@envidan.dk

 

 

 

Geolocation