Djursland sammen om spildevand fra årsskiftet

Bestyrelserne i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand på Djursland samler nu kræfterne i et nyt fælles selskab. 
Lars Norman Thomsen (Ebeltoft Folketidende/Djursland

Bestyrelserne for AquaDjurs i Norddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand i Syddjurs Kommune har besluttet at indstille til de to ejerkommuner, at de to selskaber fusionerer. Et nyt samlet vandselskab vil have bedre muligheder for at indfri de politiske visioner om rent drikkevand og håndtering af vores spildevand efter den højeste miljømæssig standard. En fusion forventes også at kunne levere rent vand til en bedre pris.

I både Norddjurs Kommunalbestyrelse og Syddjurs Byråd er der fuldtonet opbakning til fusionen, som har været undervejs i et stykke tid.

Fusionen forventes at være på plads 31. maj 2023.

AquaDjurs og Syddjurs Spildevand driver allerede sammen et fælles serviceselskab, DjursSamApS, med formel stiftelsesdato 1. januar 2020.

Selskabet varetager en række fællesfunktioner i de to selskaber.

»”Vi samarbejder allerede meget fint på Djursland, så dannelsen af DjursSam ApS er kun et nyt skridt på vejen til et endnu tættere samarbejde til gavn for forbrugerne,« lød daværende bestyrelsesformand i Syddjurs Spildevand A/S, Jan Kjær Madsens vurdering, af det nye samarbejde i 2020.

»Jeg vil godt understrege, at det her ikke handler om at finde rationaler i form af færre medarbejdere, men tværtimod er det et forsøg på at optimere en række ting i den daglige drift, som vi ikke skal lave hver for sig men sammen, for eksempel vores økonomistyring,« understregede Jan Kjær Madsen.

Fornæs bliver centrum
En fusion af de to vandselskaber på Djursland vil gøre det muligt at lukke en række mindre spildevandsanlæg og oprette et nyt og moderne renseanlæg for hele Djursland. 

I Syddjurs er der således hele ti mindre spildevandsanlæg som frem mod 2031 samles i et stort renseanlæg.

Det nye anlæg vil være en udvidelse og modernisering af det eksisterende renseanlæg ved Fornæs. 

Et fælles renseanlæg vil mindske udledningen til en række sårbare vandområder, såsom Knebel Vig og Kalø Vig. 

En fusion vil også sikre, at det samlede selskab kan drives mere rentabelt og med de optimale kompetencer og teknologi.

»Vi har to selskaber som er stort set identiske på afgørende parametre, og det har stor betydning for en vellykket fusion,« siger Jørgen Ivar Mikkelsen, bestyrelsesformand i Syddjurs Spildevand A/S.

Mere robust selskab
Fusionen betyder, at forbrugerne får et mere robust selskab, der vil giver Hr. Andersen og Fru Jensen større forsyningssikkerhed og et bedre miljø.

»Det bliver et selskab med en større økonomisk ramme uden vi behøver at sætte taksten op,« forklarede direktør Bjarne Langdahl Riis, Syddjurs Spildevand A/S, til Lokalavisen for et lille år siden, da fusionsprocessen var ved at blive speedet op.

Han henviste til, at Staten havde presset på længe og direkte sagt, at mindre spildevandsselskaber var nået dertil, hvor de ikke længere kunne drives effektivt. Derfor skulle der tænkes i fusion og hentes stordriftsfordele hjem.

Formand for Natur, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen (SF) udtaler om planerne:

»En fusion af de to spildevandsselskaber giver rigtig god mening på alle fronter. Fra mit eget perspektiv glæder jeg mig særligt over de store miljø- og klimamæssige fordele, der er ved en sammenlægning. I Syddjurs kommer vi eksempelvis til at lukke alle vores renseanlæg for i stedet at pumpe spildevandet til Fornæs. På den måde sikrer vi den bedst mulige rensning og håndtering af spildevandet, hvilket er enormt vigtigt for vores sårbare vand- og havmiljø. Jeg ser frem til en god proces med at få ført fusionen ud i livet.«

Hans pendant i Norddjurs, formand for Miljø - og Teknikudvalget, Niels Ole Birk uddyber:

»En fusion af de to vandselskaber vil være med til fremtidssikre en god miljømæssig håndtering af vores spildevand i mange år fremover. Det vil give helt nye muligheder for en mere rentabel drift, herunder muligheden for at anvende restproduktet slam til produktion af gas, der så kan anvendes til strøm eller varme. Da AquaDjurs foruden spildevandshåndtering også forsyner den vestlige del af Djursland med drikkevand og er medejer af produktionsselskabet Vandsam, vil en fusion desuden give nye muligheder for udbredning af vandforsyning på tværs af kommunegrænsen.«

Fuld fusion
Når de to ejerkommuner på de kommende generalforsamlinger bekræfter fusionen, intensiveres arbejdet med at få sammentømret et selskab.

Flere modeller har været i spil, men hos ejerkommunerne er der enighed om, at der stiftes et samlet selskab, altså fuld fusion. Ingen mellemløsninger eller gåen på listefødder.

Tidligere har man politisk snakket om at lave en Reno Djurs model med henvisning til det samarbejde, der foregår på Djursland om affaldshåndteringen.

Det er man siden gået væk fra, fordi Reno Djurs I/S er et såkaldt §60-selskab (i henhold til § 60 i Kommunestyrelsesloven), mens det nye spildevandsselskab er et aktieselskab.

Det ligger i kortene, at et nyt selskab er klar til drift og fælles økonomi og regnskabsførelse fra det kommende årsskifte.

Juridisk bliver det bekræftet af ejerne på ekstraordinære generalforsamlinger senere på året.

Lokalavisen erfarer, at det nye selskab skal drives fra to lokationer med Bjarne Langdahl Riis som direktør.

TIDSPLAN FOR FULD FUSION
Efter forventet godkendelse i Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 18. april og i Byrådet i Syddjurs Kommune den 3. maj, vil den endelige beslutning om fusion blive taget på de to selskabers generalforsamlinger, der begge holdes den 22. maj.

Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024 Den endelige beslutning om fusionen forventes at kunne træffes på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023 på grundlag af de juridiske dokumenter:

• Fusionsplan
• Vedtægter
• Forretningsorden
• Ejeraftale
• Fælles ejerstrategi
• Betalingsvedtægter

Ejerfordelingen skal være 50/50.

Bestyrelsen frem til 1. januar 2026 består af de 18 nuværende bestyrelsesmedlemmer i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Navnet for det nye selskab bliver Aqua Djurs A/S kombineret med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S.

Beslutning om at overføre medarbejdere fra de to selskaber til DjursSam ApS enten på én gang eller i flere etaper, kan træffes af bestyrelserne i de to selskaber, indtil den endelige fusion er gennemført.