Ordforklaringer

Spildevand:
Spildevand kan inddeles i tre typer. Sort spildevand er det, du skyller ud i toilettet. Det, der kommer fra håndvasken, brusebadet, vaskemaskinen mv kaldes gråt spildevand. Spildevand fra virksomheder kalder man for teknisk spildevand.
Regnvand er som udgangspunkt rent, men betragtes også som en form for spildevand, og nogle steder løber det i samme kloak. I dag gør man dog meget for at lade naturen genoptage regnvandet direkte – enten ved nedsivning gennem såkaldte faskiner på grunden – eller ved at lede det tilbage til vandløbene. Regnvand kan føre skidt og forurening fra eksempelvis veje med sig, og derfor vil man ofte forsinke vandet i et bassin og rense vandet, inden det ledes ud i vandløbene.
Se videoer og læs mere om spildevand på vandetsvej.dk

Septiktanke og nedsivning:
På landet og i nogle sommerhusområder er der ingen kloak. Her ledes spildevandet i en tank, hvor slammet falder til bunden og rådner. Fra tanken ledes væsken til nedsivning i jorden eller til vandløb, søer eller havet. Alle septiktanke tømmes med en slamsuger hvert år via en kommunal tømningsordning. På Djursland foretages det af affaldsselskabet Renodjurs. Slammet afvandes i slamsugeren og deponeres på losseplads. Læs mere på vandetsvej.dk.

Recipientkvalitetsplan:
Det område i naturen, som modtager spildevandet, kalder man en recipient – en modtager. Det kan være et hav, en sø eller et vandløb. I 1970’erne og 80’erne lavede man recipientskvalitetsplaner, der blandt andet indeholdt en vurdering af, hvor meget spildevand naturområdet kunne tåle at modtage. I dag har staten en vandplan, og alle kommuner har en vandhandleplan, der redegør for, hvordan man vil leve op til kravene i statens vandplan.

Rodzoneanlæg
Et rodzoneanlæg er et lille lavpraktisk renseanlæg, der består af en bundfældningstank og et anlæg med rørplanter, der omsætter det organiske materiale i det vandede spildevand. Slammet tømmes af med slamsuger og køres til renseanlæg. Disse anlæg blev udbredt i 1980’erne i mindre landsbyer, men er blevet sløjfet i Norddjurs Kommune, da de ikke kunne rense vandet godt nok. Læs mere her. http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Milj%C3%B8_og_forurening/Vandmilj%C3%B8,_spildevand_og_olieforurening/rodzoneanl%C3%A6g